Aan- en afwezigheid

Het Veluws College biedt interessant, eigentijds en uitdagend onderwijs. Daarbij sluiten wij aan bij de persoonlijke interesses van leerlingen  en reiken hen verschillende keuzemogelijkheden aan. Ons onderwijs is het belangrijkste wapen tegen spijbelen.

Door vroegtijdig spijbelgedrag te signaleren, kan de mentor adequaat sturen en zo een positieve gedragsverandering bewerkstelligen. Vaak is spijbelgedrag een symptoom van onderliggende problemen, daarom wordt dan ook dikwijls een counselor of een medewerker van het ondersteuningsteam ingezet. Afwezigheidsregistratie en – controle is voor alle vestigingen een belangrijk speerpunt.

Afwezigheidsregistratie

Afwezigen registreren wij dagelijks in ons leerlingadministratiesysteem SOMtoday en elke ochtend vindt er controle plaats. Elke leerling moet zijn afwezigheid verantwoorden met een door ouders ondertekend formulier. Iedere afwezigheid moet vooraf worden gemeld: gebeurt dat pas achteraf, dan beschouwen we die afwezigheid als onrechtmatig. In dergelijke gevallen volgt altijd een sanctie.

Ongeoorloofd afwezig

Bij drie ongeoorloofde uren absentie/te laat registraties informeren wij de ouders. Bij negen ongeoorloofde uren absentie/te laat registsraties doen wij melding bij het verzuimloket DUO-IB-groep (verzuimloket).  Van daaruit gaat een melding naar de ambtenaar van de leerplicht van de gemeente waarin de leerling woont. Deze legt vervolgens contract met de desbetreffende leerling en de ouders.

SOMtoday

Via SOMtoday  beschikt u altijd over recente absentiegegevens van uw kind(eren). Door regelmatig in te loggen, krijgt u zicht op de afwezigheid van uw kind.

Grijs verzuim

We vragen extra alert te zijn op zogenaamd grijs verzuim. In dat geval is er sprake van fysieke of mentale problemen waardoor de reguliere schoolgang niet altijd mogelijk is, maar die soms voorgewend worden om vaker afwezig te zijn dan strikt noodzakelijk. In het kader van grijs verzuim hebben alle VO-scholen in Apeldoorn afspraken met de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kan leerlingen oproepen die vaak te laat komen en leerlingen doorverwijzen naar de schoolarts indien sprake is van veelvuldige afwezigheid door ziekte.