Verzuim en verlof

Leerlingen kunnen meerdere redenen hebben om niet aan lessen mee te doen. Maar zonder reden wegblijven, kan nooit. Indien een leerplichtige leerling zonder toestemming afwezig is, wordt dit als een ongeoorloofd uur aangemerkt en krijgt de leerling één of meerdere strafuren.

Langdurig lesverzuim door leerlingen

De Leerplichtwet noemt een aantal redenen op grond waarvan een leerling beroep kan doen op vrijstelling van lessen:

 • ziekte van een leerling;
 • het vervullen van plichten, voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging;
 • vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties, indien de specifieke aard van het beroep van een van de ouders/verzorgers hen slechts in staat stelt buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
 • andere gewichtige omstandigheden.

Extra verlof voor vakantie is toegestaan:

Op grond van de Leerplichtwet hebben alle scholen voor het voortgezet onderwijs in de regio Apeldoorn de volgende regels opgesteld:

 • eenmaal per schooljaar;
 • niet langer dan tien schooldagen;
 • niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar;
 • alleen indien de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het hen slechts mogelijk maakt buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan en het de enige gezinsvakantie in het schooljaar betreft. Dit moet met een werkgeversverklaring aangetoond worden.

Extra verlof vanwege andere ‘gewichtige omstandigheden’ kan toegestaan worden:

 • voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan plaatsvinden;
 • voor verhuizing, voor ten hoogste één dag;
 • voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, voor één of ten hoogste twee dagen. De duur van het verlof is afhankelijk van de omstandigheid of het huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van de belanghebbende;
 • bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, duur van dit verlof in overleg met de schoolleiding;
 • bij overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad, voor ten hoogste vier dagen; van bloed- en aanverwanten in de tweede graad, voor ten hoogste twee dagen; van bloed- en aanverwanten in de derde of de vierde graad, voor ten hoogste één dag;
 • bij een 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12 1/2-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor één dag;
 • bij gezinsuitbreiding, voor ten hoogste twee dagen;
 • bij extreem slechte weersomstandigheden;
 • voor andere, naar het oordeel van de schoolleiding, belangrijke redenen

Ouders dienen voor zover de omstandigheden dat toelaten, vier weken voor een verlofdatum vanwege ‘gewichtige omstandigheden’ hun verzoek schriftelijk in te dienen bij het infopunt.

Verlof bezoek dokter, tandarts, orthodontist, etc.

 • Minimaal twee dagen van tevoren schriftelijk aanvragen bij het infopunt.
 • Afspraken bij de opticien dienen buiten de lesuren plaats te vinden.
 • Afspraken bij de fysiotherapeut dienen in de regel buiten lesuren plaats te vinden.
 • Voor het aanvragen en/of ophalen van ID-kaart/paspoort/rijbewijs wordt maximaal 1 uur verlof gegeven.
 • Voor theorie- en rijlessen wordt geen verlof gegeven.

Contact met het infopunt

 • Verlof-, verzuim- en betermeldingen moeten altijd schriftelijk gedaan worden.
 • Voor vragen over absentie kun je terecht bij het infopunt (kamer 178). Mochten leerlingen of ouder(s)/verzorger(s) een vraag hebben dan kan ook via onderstaand mailadres contact worden opgenomen.
 • Telefonische absentiemeldingen (verlof op korte termijn) gaan via het algemene telefoonnumer 055 357 98 25.
 • Contact met infopunt over absentiezaken:
  • t: voor klas 3 Havo t/m klas 5 Havo bij mevr. I. Roos-Simons of mevr. I. Cornelissen-Willemsen – 055 357 98 43
  • t: voor klas 1, klas 2, klas 3 Vwo t/m klas 6 Vwo bij mevr. H. van het Sant-Renz – 055 357 98 13
  • e: wbleerlingabsentie@veluwseonderwijsgroep.nl