Toelating

Naar de brugklas

Je wordt toegelaten tot de brugklas van het Veluws College Walterbosch met een positief advies van jouw basisschool. Bij de plaatsing van de leerling is het advies van de basisschool, dat is afgegeven voor 1 maart, leidend. Ook als de wens van de wettelijk vertegenwoordigers en het niveaubepaling/plaatsingsadvies niet gelijk zijn, blijft het door de basisschool bepaalde niveau leidend.

De toelatingscommissie van de school plaatst de leerling in een opleiding op basis van de inhoud van het complete overstapdossier. Indien aanvullende informatie nodig is over de leerling wordt contact opgenomen met de basisschool. Als het resultaat van de Cito Eindtoets hoger uitpakt dan het advies van de basisschool, dan wordt het advies naar boven bijgesteld.

Bezwaar

Ouders of wettelijk vertegenwoordigers kunnen tegen dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen – met redenen omkleed

 • bij de genoemde toelatingscommissie. Dat moet binnen een termijn van vijf werkdagen. De commissie heroverweegt dan haar standpunt en deelt belanghebbenden binnen een termijn van vijf werkdagen haar besluit mee. Tegen dit besluit is beroep mogelijk bij de vestigingsdirecteur van Veluws College Walterbosch. Deze neemt een besluit waartegen verder beroep niet meer mogelijk is.

Naar andere leerjaren

De toelatingscommissie beslist of je wordt toegelaten tot andere leerjaren. Een leerling kan alleen tot een bepaald type onderwijs op de vestiging Veluws College Walterbosch worden toegelaten indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat de leerling in staat is op een redelijke termijn een bepaald type onderwijs met een diploma af te ronden. Die verwachting is gebaseerd op de tot dan toe behaalde resultaten, de getoonde motivatie, inzet, inzicht en advies van de afleverende school. De toelatingscommissie kan aan de toelating van een leerling nadere voorwaarden verbinden. Bovendien moet er een plaatsingsmogelijkheid zijn in het desbetreffende leerjaar. De school waar de leerling vandaan komt, wordt altijd geconsulteerd.

Bezwaar

Ouders of wettelijk vertegenwoordigers kunnen bij de genoemde toelatingscommissie schriftelijk bezwaar aantekenen – met redenen omkleed – tegen dit besluit. Dat moet binnen een termijn van vijf werkdagen. De commissie heroverweegt dan haar standpunt en deelt belanghebbenden binnen een termijn van vijf werkdagen haar besluit mee. Tegen dit besluit is beroep mogelijk bij de vestigingsdirecteur van Veluws College Walterbosch. Deze neemt een besluit waartegen verder beroep niet meer mogelijk is.

Toelating 4 havo

Zit jij nu op mavo/vmbo-tl en wil je daarna overstappen naar de havo? Dan kan! Om toegelaten te worden in 4 havo op onze school, moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Je moet een mavo/vmbo-tl diploma hebben
 • Je moet gemiddeld een 6,8 hebben voor jouw eindexamenvakken
 • Jouw vakkenpakket moet aansluiten bij het havo-pakket, dus je hebt zoveel mogelijk eindexamen gedaan in de vakken die je op de havo gaat volgen
 • Je moet voldoen aan de volgende subnormen:
  • Als je wiskunde B wilt gaan doen, moet je een 7,0 hebben gehaald voor wiskunde
  • Als je een combinatie wilt gaan doen van wiskunde A en natuurkunde, dan moet je tenminste 13,6 punten hebben voor wiskunde en natuurkunde
  • Als je een combinatie van wiskunde B en natuurkunde wilt gaan doen, dan moet je tenminste 14,0 punten hebben gehaald voor wiskunde en natuurkunde
 • Je moet een positief havo-advies krijgen van jouw huidige school op basis van jouw capaciteiten, studievaardigheden, motivatie en werkhouding.

Als je aan de eisen voldoet, kan je je aanmelden voor de havo. Hoe dat in zijn werk gaat lees je hieronder:

 • Aanmelden:
  • Zit je op het Veluws College meld je je aan op jouw eigen school voor 1 maart
  • Zit je op een andere school? Dan meld je je aan door het aanmeldformulier in te vullen en op te sturen
 • Alle leerlingen van het Veluws College worden gesproken in een doorstroomcommissie. Hierin wordt besproken in hoeverre jij voldoet aan de toelatingscriteria. De uitkomst van de toelatingscommissie krijg je te horen op jouw huidige school. Wij sturen je hiervan voor de meivakantie een brief ter bevestiging.
 • Toelatingsgesprek:
  • Als je niet op een Veluws College school zit, word je na je aanmelding uitgenodigd voor een toelatingsgesprek
  • Ook als je al op het Veluws College zit, kan je uitgenodigd worden voor een gesprek, bijvoorbeeld als je niet aan de toelatingseisen voldoet of als er twijfel is over jouw aanname
 • Als je in de MH-klas van Mheenpark zit of in de havo doorstroomklas op Cortenbosch hebt gezeten én hebt voldaan aan de doorstroomcriteria voor deze klassen, dan vervalt de cijfernorm van een 6,8 gemiddeld.

Met deze regeling voldoet het Veluws College aan de toelatingscode vmbo-havo van de VO-raad.

Van 5 havo naar 5 vwo

Wil je na de havo een vwo-diploma behalen? Dat kan! Je kunt met een havodiploma toegelaten worden in 5 vwo. Daarvoor gelden de volgende toelatingseisen:

 1. Je moet een havodiploma hebben
 2. Je moet een 7 gemiddeld hebben voor jouw eindexamenvakken
 3. Je moet een aansluitend vakkenpakket hebben
 4. Je moet een positief advies krijgen van jouw docenten op basis van jouw capaciteiten, studievaardigheden, motivatie en werkhouding.

Als je aan de eisen voldoet, kan je je aanmelden voor het vwo. Hoe dat in zijn werk gaat lees je hieronder:

 • Je meldt je voor 1 maart aan bij de decaan
 • Je verzamelt m.b.v. adviesformulieren zelf de adviezen van de docenten, deze lever je in bij de decaan.
 • Alle leerlingen van het Veluws College worden gesproken in een doorstroomcommissie. Hierin wordt besproken in hoeverre jij voldoet aan de toelatingscriteria. De uitkomst van de toelatingscommissie ontvang je per brief voor de meivakantie.
 • Toelatingsgesprek:
  • Een toelatingsgesprek kan deel uitmaken van de procedure, bijvoorbeeld als je niet aan de toelatingseisen voldoet of als er twijfel is over jouw aanname.
 • Doubleerverbod:
  • De school mag een doubleerverbod opleggen, bijvoorbeeld als je al eerder een jaar hebt gedoubleerd in het VO of als er twijfel bestaat over de haalbaarheid van vwo.